Contact Us

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๑๒ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐

Address

๑๐๑ หมู่ ๑๒
ตำบลบะ, อำเภอท่าตูม,จังหวัดสุรินทร์
๓๒๑๒๐

Phone

๐๔๔-๐๖๙๙๙๑

Email

lansai@gmail.com

Send Message

Full Name
Email
Type your Message...

Placeholder image